Artist : April

ผู้สนับสนุน เหล่าผู้สร้างสรรค์ทุกคนล้วนมีกล่องความคิดมากมายและหน้าที่สนับสนุนการรังสรรค์กล่องความคิดเหล่านั้นก็คือXP แบบพวกเรา ฉันล่ะอยากรู้จริงๆว่ากล่องความคิดเหล่านั้นจะเปิดออกมาเป็นอะไร

Artist : April