Artist : C.A.E.T

Emaginary – จินตนาการที่ไม่ต้องแอบซ่อนหรือเก็บไว้ในความคิดอีกต่อไป ระเบิดจินตนาการที่มีออกมาด้วย XPpen และ สร้างผลงานให้โลกนี้ได้เห็นไปด้วยกัน!

Artist : C.A.E.T
X : @LittlePiggie9
Twitch: CAETzy