Artist : bibibeebee

ชื่อภาพ: Artist’s Magic Wand
ด้วยเมาส์ปากกาของ XPPen ทุกคนสามารถรังสรรค์ผลงาน และสร้างทุกอย่างขึ้นมาได้ราวกับมีเวทมนตร์ อิสระของการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างศิลปะนี้เองที่ทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับนกที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้า

Artist : bibibeebee
X: @bibixart
IG: bibixart