Artist : INUTORI

” When the flowers bloom “

” ดอกไม้จะเบ่งบาน เมื่อจินตนาการถูกจรดปากกา “

จินตนาการนั้นถูกถ่ายทอดออกมาหลากหลายรูปแบบ สามารถแสดงออกในแนวทางของตัวเองได้ เพียงภาพภาพเดียวก็สามารถสื่อถึงตัวตนอัตลักษณ์ของผู้วาด ภาพนี้แสดงถึงจินตนาการที่จะค่อยๆเติบโตขึ้นมาจากจุดเริ่มต้น ทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้เมืื่อลงมือวาดและจะไร้สิ้นสุดเพราะจินตนาการนั้นไม่เคยหายไป

เปรียบเหมือนดอกไม้ในภาพวาดที่ไม่มีวัน เหี่ยวเฉา

Artist : INUTORI
FB : Judy Chan
X : @Inutori_29