Artist : Sor chaso

ชื่อภาพ หอศิลป์นิรันดร์

ที่นี่คือ “หอศิลป์นิรันดร์” เหล่าผู้สร้างสรรค์ศิลปะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ต่างก็ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านทางผลงานที่ตนเองสรรสร้าง บ้างก็ถ่ายทอดความทรงจำหรือเหตุการณ์ ไม่ว่าจะร้ายหรือดี ผลงานที่ถูกถ่ายทอดออกมานี้จะคงอยู่ยืนนาน ณ สถานที่แห่งนี้

Artist : Sor chaso

Facebook : Sor chaso
IG : sor_chaso