Artist : Yuranxi_11

ชื่อภาพ : จุดเริ่มต้นของสายรุ้ง

เด็กสาวผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันและจินตนาการ เธอได้แต่ทอดมองและสงสัยถึงจุดเริ่นต้นและจุดสิ้นสุดของสายรุ้งเบื้องหน้า ในที่สุดเธอก็บังเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมา ถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมเธอถึงไม่เป็นผู้สร้างมันซะเองเลยล่ะ เธอจะใช้ปากกานี้ขีดวาดเส้นทางใหม่และใช้มันเป็นสะพานไปยังปลายทางที่รอคอยเธอและเพื่อนตัวน้อยอยู่

Artist : Yuranxi_11
X : @Yuranxi_11