Artist : Lom patchara

ชื่องาน Make your own world
ศิลปะ คือการนำจินตนาการความคิดและประสบการณ์ ความรู้ มาแปรรูป ให้เป็น รูปธรรม อธิบายเรื่องราวต่างๆ ผ่านชิ้นงานหรือที่เรียกกันว่า งานศิลปะนั่นเอง งานวาดเองนั้นก็ถือเป็นแขนงหนึ่งของงานศิลปะที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการผ่านผ่านทักษะการขีดเขียน แต่สิ่งที่วิเศษคืองานวาดไม่ได้ต้องการอะไรมากนอกจากดินสอและกระดาษ ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างสรรค์โลกของตนเองได้ นั้นคือความวิเศษของ “งานวาด”นั่นเอง

Artist : Lom patchara