Artist : sura sou

ชื่อภาพ : The creator’s weapon
คำบรรยาย : ยุคสมัยก่อนเราใช้ผู้กันและสีหลอดในการค้นหาและสร้างสิ่งที่เหนือจินตนาการเป็นผลงานที่คอยทำลายกำแพงของความน่าเบื่อหน่าย ในปัจจุบันศิลปินนอกจากที่เราจะต้องสร้างเส้นทางและแนวทางของตนเองแล้ว เรายังต้องเผชิญหน้ากับ ระบบ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนตัวเรา เราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้วาดรวดลายสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง XPPen ก็คืออาวุธสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะหน้าเก่าหรือใหม่ ที่ต้องการสร้างสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของตนออกมาสู้โลกแห่งความเป็นจริงเป็นอาวุธที่จะช่วยถ่ายทอดศักยภาพของมนุษย์ให้ออกมาอย่างดีที่สุด

Artist : sura sou
ig : sura sou
facebook page : sura sou