Artist : Decade

ชื่อภาพ แบ่งปันโอกาส
การแบ่งปันโอกาศ จะเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองและคนรอบตัว
การแบ่งบันเล็กๆน้อย อาจสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับคนอื่นๆได้
สักวันเราจะหายไปจากโลกนี้ แต่โอกาสที่เรามอบไว้ จะคงเป็น
ประโยชน์ต่อคนรุ่นถัดไป เหมือนกับดวงอาทิตย์
ภาพนี้ต้องการสื่อถึง ความอบอุ่นของคนในประเทศไทยที่มีต่อกัน
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตัวละครออกแบบให้เป็นเหมือนรุ่นพี่ที่คอย
มอบโอกาส เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ และคอยช่วยเหลือตลอด
การเดินทางตามความฝัน

Artist : Decade