Artist : Hoshi

ชื่อภาพ : ศิลปินสาวผู้ออกเดินทางรอบโลก
คำบรรยาย : เธอคือนักวาดที่ออกเดินรอบโลกเพื่อทีจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสิ่งที่เธอเห็นลงไปในผลงานของเธอในโลกที่เต็มด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและธรรมชาติที่สวยงาม

Artist : Hoshi
IG: putseeyoulater