Artist : NEY

ชื่อภาพ Vast art and music

เด็กสาวที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีและงานศิลปะ เธอชอบที่จะวาดภาพถ่ายทอดออกมาตามจินตนาการส่วนในรูปที่มีทะเลบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่เที่ยวของไทย ที่เป็นน้ำทะเลที่สวยงาม

Artist : NEY
Tiktok @ q.quilla.fi
FB: Gomen Ne