Artist : Bigduly

ชื่อภาพ : ร้านอาหารตามปากกา
คำบรรยายภาพ : บรรยากาศร้านอาหารตามสั่งแบบไทยที่ทุกคนคุ้นเคย จากแนวคิดที่ว่า XPPen จะสร้างอาชีพ สร้างความคิดสร้างสรรค์ และยังมีน้อง Fenix Fox เป็นแมวกวักประจำร้าน! เฮงๆ รวย!!!

Artist : Bigduly
IG : bigduly