Artist : Ta Chill

ชื่อภาพ : ผมมารับคำสั่งจากจักรพรรดินี

“ทหาร! ออกไปป่าวประกาศแก่ประชาชนทั่วราชอาณาจักรซะ ว่ามีข่าวดีมาจากอาณาจักร XP PEN”

Artist : Ta Chill

IG: hydran.u