Artist : チキンライス

ชื่อภาพ:The Journey
การเดินในชีวิตนั้นเปรียบเสมือนการก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยลองทำหรือแม้การจะวาดรูปทุกๆครั้งเรานั้นก็อยากที่จะอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูในงานของเราที่จะได้ลองและเรียนรู้จากมัน

Artist : チキンライス
X:@KMG_4423