Artist : CuCuMdErΩ

ชื่อภาพ: Our I(mage)ndependent Mind

ทุกคนสามารถรังสรรค์จินตนาการอันหลากหลายสู่ผลงานได้ด้วย XP Pen

ตัวคาแรคเตอร์มีความเรียบง่ายและอ่อนช้อยเหมือนการสะบัดปาดปากกา ทั้งสง่างามคล่องตัวตามน้ำหนักมือ ตัวปากกาซึ่งจรดผลงานที่เข้ากับรูปแบบของผู้ใช้หลากหลายจึงเปรียบเหมือนเวทมนตร์ในมือที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถถ่ายทอดและพัฒนาผลงานออกมาในรูปแบบของตัวเองได้

Artist : CuCuMdErΩ
X: https://twitter.com/CucumderArt
IG: https://www.instagram.com/cucumderart/