Artist : แดนฝันสีเทา

ชื่อภาพ ศิลปะและกาลเวลา

แม้กาลเวลาจะผ่านไปกี่พันปีแต่สิ่งที่เรียกว่าศิลปะก็ยังคงไม่ศูนย์หายไป
ศิลปะยังคงวิวัฒนาการอยู่เรื่อยมาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่จางหายคือความมหัศจรรย์ในผลงานที่ไม่อาจจินตนาการว่าเป็นไปได้ก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยฝีมือของสิ่งมีชีวิต
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงมีสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่แพ้ไปกว่าฝีมือก็คือการมีอุปกรณ์ที่ดีเพื่อให้ผลงานนั้นงดงามมากยิ่งขึ้น

Artist : แดนฝันสีเทา
IG: dream_world01
FB: คิดไม่ออก อนาคต ค่อยตั้ง
X: แดนฝันสีเทา